سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز باء للدراسات و النشر 
------ 
 
 
الکتابه و الاعداد و التالیف 
تدریس 
حزب الله لبنان 
مدرس 
 
 
-----